Produkter

- Grundprincipen för skyddet är att hålla kronan intakt och härleda älgen åt dem andra grenarna.

SKYDD FÖR TALL     - Läs mer
För att skyddet skall hållas på plats beror detta på barrtrycket. Installation sker genom att skyddets bredare ända placeras uppåt så att skyddskonen fås att öppna sig i samma riktning som kvistarna och underlättar att dra skyddet uppåt följande år. Normalt flyttar sig skyddet behändigt över den nya toppen. Om det vid basen av årstillväxens skott växer stora grenar kan man göra ett snitt som följer vädringsskåran. Då får man skyddet förflyttat över den nya toppen förbi kvistarna. Installationssnabbheten är ca. 2500-4000 styck per dag. Om topparna är späda bör man sätta de 1-2 översta kvistarna i skyddet, då bliver stödet betydligt stadigare. Skyddet bör påbörjas då plantan är 60-80 cm hög.

SKYDD FÖR LÖVTRÄD     - Läs mer
För att skyddet skall hållas på plats grundar det sig på att nätet håller om toppen och kvistarna. Det installeras på följande sätt: Inne i skyddet kommer förutom föregående års kvistårsväxt även toppen. Detta förfarande ger stadga för att skyddet skall hållas på plats. Nätstrukturen garanterar att vindmotståndet är möjligast litet och vädringen fungerar alltid. Tack vare vädringen kommer inte fukten åt att kondenseras och skyddet årstadkommer inte fukt- eller mögelskador. Det lönar sig inta att avlägsna skyddet under vegetationstiden men skyddet får vara på plats och det stör inte plantans tillväxt. Skyddandet bör påbörjas då plantan är 100-120 cm lång.

Installation av skyddet

Småväxta plantor: Påträdning från toppen. En stödkäpp kan behövas.

Stora plantor: Kvistarna kläms ihop.

BASSKYDD     - Läs mer
Karga mineralmarker, korta årsskott.
I norr alla slag av jordar.
Endelad, fast
100% finsk
Höjd 17 cm.
Diameter 6-9 cm.
Förpackningsstorlek 600 st/ kartong
och 12000 st/ pall
Nedbrytningstid 4-6 årTOPPSKYDD     - Läs mer
En cylinder av nätstruktur
Tillverkad i EU
Höjd 60 cm.
Diameter 11 cm.
Förpackningsstorlek 1000 st/kartong
och 8000 st/ pall
Nedbrytningstid 8-10 år
Installationstid 800-1500 st/dag


STAMSKYDD     - Läs mer
Frodiga marker
Lång årsväxt
Enhetlig, fast
100% finsk
Höjd 28 cm.
Diameter 5,5-9,5 cm.
Förpackningsstorlek 480 st/ kartong
och 9600 st/ pall
Nedbrytningstid 5-8 årÄlg skada

RISKEN FÖR SKADOR OCH SÄTT TILL FÖREBYGGNAD     - Läs mer
Det antal skador som förorsakas av älg beror väsentligt på älgstammens storlek. Lövträdsplantor, vilka växer i tallbestånd duger till älglöda. Detta ökar förstörelsesrisken. Som mål för skadegörelse utgör ofta plantbestånd av mindre storlek, vilka omringas av äldre skog.

Jakt på älg är nödvändig för att minska på älgbeståndet. Verksamhetsförutsättningen för detta bör i varje fall ses som goda. Ur alla parters synvinkel vore det rätt om skogsägarna och jägarna skulle samarbeta för att förhindra skador på trädbestånden.

Markägarna får ersättning för de skador som förorsakats av älg från jägarnas skatter på fällningsloven. På lång sikt vore det förnuftigt att erhålla medel i förskott för preventivt. På detta sät skulle man betydligt bättre klara sig med mindre penningsumma och skadegörelsen skulle man få ner till et minimum.

För att skydda skogsbestånden finns det båda mekaniska och kemiska metoder.

Avskräckande medel har använts länge. De plantor vilkas toppar skall behandlas, behandlas på hösten vid torr väderlek genom att besprutas eller genom påstrykning. Detta medel grundar sig på lukt eller smak. En dubbel elektrisk vakt är en utmärkt metod. Denna kräver dock ständig tillsyn och sporadiskt underhåll. Ett villebrådsnäst av stål är stadigt men åstadkommer höga kostnader. Nyanvänding är möjlig.

Lättare fiber- eller plastband är effektiva endast under en kortare tid, men användas som tredubbla samt med ständig tillsyn har dessa kunnat bibehållas förhållandevis bra.

Skydd som bygger på ljud ger skydd endast för en kort tidsrymd, emedan älgarna vänjer sig vid ljudet.

Mekaniska toppskydd ger en hög skyddseffekt både för tall och lövträd. Härtill förhindrar skydden att topparna aväts, och på detta sätt ger man älgen möjlighet att beta kvistar och älgarna förflyttar sig inte till nya skadeområden.


UPPGIFTER OM ÄLGAR OCH SKADEGÖRELSE FÖRORSAKAD AV ÄLGAR     - Läs mer
Älgarna (Alces alces) åstadkommer de största skadorna i plantbestånden i skogarna. Älgarna rör sig för det mesta i skymningen och under natten samt föredrar lugna skogar. Efter det att de vant sig vid människan rör de sig även nära bebyggelse på goda matplatser.

Den största skadegörelsen förorsakad av älg riktar sig under sommaren mot björk och vintern tall. Just dessa trädslag finns det mest i skötta skogar. Av lövträden minskar asp, rönn och sälg samt de flesta ädla trädartär snabbt fastän älgbeståndet skulle vara glest.

Älgen rör mer sällan al och gran. Älgarna rör sig under sommaren på bestämda områden och förflyttar sig inför vintern till skogsområden de är bekanta med sedan tidigare. På grund av detta kan individantalet stiga mycket högt.

En fullvuxen älg äter under vintern åtminstone en massa på 900 kg, massan beror på snötäcket och den största delen är träd, vilka odlats. Detta betyder att ett par hektar odlade trädbestånd kunde räcka till för en älg under för hela vintern. Vid vinterhygge kan det löna sig att lämna kvar eller lyfta upp ovanpå snötäcket kvistar och toppar. Detta för att hyggesresterna utgör god utfordring för älgar.

Det typiska för älgskador är att de upprepas på samma områden årligen. De ekonomiskt största förstörelserna förorsakar älgen i trädbestånd på 80-300 cm. Följden är tillväxtförlust samt kvalitetsfel i trädbeståndet. I sämsta fall förstörs skogsbeståndet totalt.

Om man för älgens skull väljer plantor till ett plantbestånd, vilket inte är det bästa alternativet med tanke på arten och jordmånen, är det svårt att åstadkomma förmånlig skog samt skog med god avkastning.