Produkter

 • 100 % av skandinaviskt kunnande
 • utvecklat för krävande skandinaviska förhållandena
 • konformen hjälper plantskyddet att stå fast även blåsiga och snörika förhållandena
 • konformen tar hänsyn till variationer i terrängen och applicering av skyddet går snabbare
 • smältvatten rinner ut genom lufthålen
 • lufthålen minskar temperaturen i skyddet på våren, eftersom varm luft stiger uppåt och sval luft rinner in nedifrån
 • minskar behovet av mekanisk gräsbekämpning, gräset kan inte täcka och döda plantan
 • materialet är nedbrytningsbart
 • för olika jordtyper har konstruerats fästen, vilket håller skyddet på plats
 • hindrar frostskador på små plantor
 • tydlig färg underlättar indentifering av mycket små plantor i vegetation
 • det finns fyra olika modeller att välja på
 • instruktioner finns hos säljaren


STAMSKYDD     - Läs mer
HÖJD 28 cm
ÖVRE DIAMETER 5,5 cm
NEDRE DIAMETER 9,5 cm
480 st/låda och 9 600 st/lastpall
Nedbrytningstid 5-7 år

Som sorkskydd
För plantor i storlek 1-3. T.ex. ek, lind, masurbjörk, asp.
För alla olika markarter, (planteras djupare på torv).
För högt snötäcke

Applicering runt plantroten
Tjälskyddet har formats till en spiral i skyddet.
Träs över plantan och vrids medsols.
Skyddet appliceras genom vridning ned i marken med ett handgrepp.
Appliceringshastighet 1200-3000 st/dag
Små plantor:
Det går snabbt att trä skyddet över plantorna.
Stora plantor:
Då skyddet appliceras hålls grenarna i ett fast grepp med andra handen.
Som älgskydd
Passar utmärkt som skydd mot de älgskador på tall.
Applicering i toppen
Installeras på tallens toppskott med den bredare ändan uppåt
Genom detta förfarande är det lättare att flytta skyddet följande år för att skydda årsväxten.
Detta kan utföras med en handrörelse.

Tjälskyddet trycks ned ca 2 cm i marken

Stamskydd

GRUNDSYDD     - Läs mer
HÖJD 22 cm
ÖVRE DIAMETER 10 cm
UNDRE DIAMETER 12 cm
144 st/låda och 2880 st/lastpall
Nedbrytningstid 5-7 år

Val
För plantor av klass 1-4. T.ex. björk, gran, lärk, douglasgran, klibbal.
Tjälskyddet har formgivits så att det är bredare om mitten.
För mull-, mineral- och torvjordar, (långsamt på lerjord).
Också för högt snötäcke

Applicering
Appliceras i jorden över plantan. Trycks ner i jorden med båda händerna.
med skruvrörelser fram och tillbaka. Betten nertill på skyddet mjukar upp jorden.
Appliceringshastighet 800-1500 st/dag
Små plantor:
Skyddet kan snabbt träs över plantan. Ger tillräckligt plat för luft t.ex. för lärk.
Stora plantor:
Då man trär igenom dessa bör man hålla ihop plantans stora grenar med andra handen.
Tjälskyddet trycks ned ca 2 cm i marken

Grundskydd

TRÄDBASSKYDD     - Läs mer
HÖJD 17 cm
ÖVRE DIAMETER 6 cm
NEDRE DIAMETER 9 cm
600 st/låda och 12 000 st/lastpall
Nedbrytningstid 4-5 år

Som sorkskydd
För plantor i storlek 1-3. T.ex. ek, björk, masurbjörk, gran, tall.
Speciellt vid plantering av skog på åkermark
För alla jordarter, (djupare vid applicering på torv).
För normal snömängd

Applicering runt plantans stambas
I skyddet har tjälskyddet formats till en spiral.
Skyddet appliceras genom med en hand trycks över plantans topp i marken.
Appliceringshastighet 1200-3000 st/dag
Små plantor:
Det går snabbt att applicera skyddet runt plantan.
Stora plantor:
Då man trär plantan igenom skyddet bör man hålla om grenarna med andra handen.
Skyddet appliceras genom vridning ned i marken med ett handgrepp.
Som älgskydd
Lämpar sig på tall som skydd mot älg.
Applicering i planttoppen
Skyddet appliceras över tallplantornas toppskott med den bredare ändan uppåt,
för att det följande år skall vara lätt att dra skyddet över de nya årsskotten med en handrörelse.
Tjälskyddet trycks ned ca 2 cm i marken

TrädbasskyddPlantskydd

FAKTA OM SORKAR OCH SORKSKADOR     - Läs mer
Det finns elva olika sorkarter i Finland. De kändaste är vattensork, skogssork och åkersork. Mullvaden hänförs ofta felaktigt till sorkarna, men den är inte en gnagare. Mullvaden äter maskar och larver i sina underjordiska gångar. Mullvaden är dessutom ett skyddat djur.

Vattensorken är den enda sorkart, som gräver underjordiska gångar. Skador uppstår när den äter plantornas rötter. Det finns inte något mekaniskt skydd mot vattensork. De skador som förorsakas av vattensorken är de allra minsta av sorksskadorna.

Skogssorken rör sig mest på markytan, men den klättrar också utmärkt. Den äter upp toppknopparna på barrträdsplantorna, gnagar årstillväxten eller "hackar" plantan totalt sönder.

Åkersorken förorsakar de flesta sorkskadorna. Den kan gnaga barken av plantans rothals eller hacka hela plantan i små bitar. Åkersorkstammen förökar sig mycket snabbt. Ett åkersorkspar kan föröka sig så, att de har 200 avkomlingar/ha under en vår och sommar.

Sorkskadorna indelas i sommar- och vinterskador. Det är allmän feluppfatning att skadorna endast kommer till vintertid under snötäcket. Sommarskadorna är faktiskt större än vinterskadorna.

Sommartid gnagar sorkarna på plantornas barr. Genom de hål som uppstår tränger svampsporer in i trädet och förorsakar svampinfektion (rötskador). Plantan kan dö genast, men rötskadan kanske upptäcks som mörknat trämaterial först då trädet fälls.

Eftersom rotstocken är den värdefullaste delen av ett träd mister man därmed en stor del eller i värsta fall hela försäljningsintäkten.

Vinterskadorna liknar mycket sommarskadorna, men på vintern observeras endast totala skador, medan mindre skador inte märks . Sommarskadorna finns på en nivå under 15 centimeter från markytan. Vinterskador kan visa sig högre upp, men största delen av dem finns på roten.

En sorkskadad sommarplanta

NÄR BÖR PLANTOR BESKYDDAS     - Läs mer
Det lönar sig inte att skydda alla plantor som planteras. När plantorna behöver skydd, framgår om man gör en analys av risken för sorkskador.

Som bra rekommendation ges följande instruktioner. På skogsmarker med låg bonitet är risken för sorkskador minimal och behovet att skydda plantorna är obetydligt.

På skogsmarker med hög bonitet är risken för sorkskador uppenbar och plantorna måste skyddas med eftertanke. Om samma område har drabbats tidigare av sorkskador, måste plantorna alltid skyddas.

Ängkanterna vid frodiga skogsbryn måste alltid skyddas, eftersom risken för sorkskador är stor.

Vid beskogning av åkrar och ängar bör plantorna alltid beskyddas där risken för sorkskador är allra störst.

Hur mycket plantskydd man använder beror på hur mycket man betalat för plantorna. För vanliga träslag är en bra regel 1200 skydd/hektar. Detta betyder att tre av fyra plantor skyddas. Om skadan inträffar på oskyddade plantor, garanterar de skyddade plantorna att det finns tillräckligt med bra och friska plantor på området.

Vid plantering av dyra plantor lönar det sig att skydda alla plantor.

En välskyddad planta

VIKTIGT OM PLANTSKYDD     - Läs mer
När man väljer ett plantskydd finns det många faktorer att tänka på.

Det är viktigt att skydda marknivå, där plantan växer upp. De flesta skadliga sorkar rör sig på marken. Plantskyddet måste absolut ligga lite under markytan, för att skyddet alls ska fungera. Skyddet måste också hålla sig på plats hela tiden. Detta betyder att plantskyddet bör ha större diameter än odlingskrukan. Om man försöker att pressa ned ett alltför litet skydd i marken skadas rötterna. Detta orsakar stampning och i värsta fall plantans död.

Jordtypen på planteringsplatsen ställer sina egna krav åt plantskyddet, eftersom varje jordtyp reagerar på tjäle på sitt sätt. Samma typ av plantskydd passar inte både på torv- och lermarker. På marker som är känsliga för tjäle bör stödkäppar inte användas tillsammans med plantskydd. Tjälen tvingar upp stödkäpparna ur marken. Samtidigt lyfts även skyddet och ger vägen fri för sorkar.


I skandinaviska förhållanden måste plantskyddet ha lufthål för luftning. Utan luftning stiger temperaturen i skyddet för mycket på våren och den gröna delen av plantan börjar växa medan rötterna sitter kvar i frusen mark. Då torkar plantan och dör omedelbart. Genom lufthålen rinner smältvatten ut från skyddet på våren.

Plantskyddet måste ovillkorligen vara framställt av nedbrytningsbart material. I annat fall kvävs den växande plantan av skyddet.

Plantskyddets vindmotstånd måste vara minimal, så att inte skyddet faller och skadar plantan.

Snödjupet på planteringsytan ger bra tips för passande höjd för plantskyddet.

Det är viktigt att komma ihåg vid skadebekämpning att sorkstammen når sin kulmen under en tid, när plantan är känslig för skador.


Agrames plantskyddsfamilj redo för skyddsarbete